• کپو

    کپو

  • رود دز

    رود دز

    کپو متشکل از الیاف گیاهی به نام کرتک می باشد که درکنار رودخانه دز می رویند